ceramic enamels header

روغن چاپ

 

مشخصه‌های روغن چاپ برای استفاده جهت رقیق‌ شدن خمیر باید توسط تولید کننده تعیین شود. روغن چاپ باید در طی پخت کاملا بسوزد و مانع از تاول-زدگی (برجستگی) چاپ شود.

انواع روغن چاپ شامل:

  • روغن چاپ  L - 246

  • روغن چاپ  L-260

  • روغن چاپ  W - 146